ನಿರ್ಮಾಣ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ

ನಿರ್ಮಾಣ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ
(
ನಂ. ೬೦, ರಿಚ್‌ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು)

ಮಂಡಿಸಿದವರು

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ
ನಂ. ೫೯, ರಿಚ್‌ಮಂಡ್‌ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ೫೬೦೦೨೫.

( ISO 9001:2015 and 14001:2015 ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ)

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಉಪಕ್ರಮಗಳು

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಎಸ್‍ಆರ್ ನೀತಿ:

“ನಾವು ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ, ಸಮಯಾನುಸಾರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ, ನೈತಿಕವಾದ, ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಮತ್ತು ವಿನೂತನ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಪಾಲುದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇವರುಗಳ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ”.

ಸಿಎಸ್‍ಆರ್ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು:-

 • ಶ್ರೀ ಎಸ್ ರವಿ, ಐಪಿಎಸ್.,
  (DIN No -)
  ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿಸಿಎಎಸ್,
  (ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಎಸ್‍ಆರ್ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು)

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ      ತನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ.

I. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ64;ಡಿದೆ

 • ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೆಟ್  ವಲಯದ ಪಾತ್ರ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ       ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಹಾಗೂ ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.                        ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಳೆಕೊಯ್ಲು, ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಆಂದೋಲನ,        ಕೌಶಲ್ಯ ವರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ  ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು.

 • ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ತೆರನಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ತಂತ್ರದ ಅಳವಡಿಕೆ

ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ನಿಗಮದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿರುವ           ಬಗ್ಗೆ  ಖಾತ್ರಿ  ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ             ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2005ರ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ          ನಡೆದಿತ್ತು. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ          ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಮಂಡಿಸಿದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಶಂಸೆ ದೊರಕಿದ್ದಲ್ಲದೆ, 2005ರ                          ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ  ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.  ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ  ಸುಮಾರು ಏಳು  ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ನಿಗಮಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಈ ಸಭೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು.

 • ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು.

 • ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ                ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು. (ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2004ರ ಘಟನೆ ಹಾಗೂ                   ಫೋಟೋಗಳನ್ನು www.ksphc.orgನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.) ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಐಎಸ್ಓ 9001-2015          ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವೂ  ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ತತ್ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು 2005ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ  ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ  ಸಿಎಸ್.ಆರ್. ಜಾರಿ

 • PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ   ¤AiÀÄ«ÄvÀ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ  ಪರಿಸರದ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ.  (ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್. ಆರ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಚ್ ವರದಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ)

ಸಮಗ್ರತೆ, ಶಬ್ದ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು  ದೀಘ್ರಕಾಲೀನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾದ ಸಿಎಸ್.ಆರ್. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶ                                                  ನೀಡುತ್ತದೆ. (PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤)  ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಟ್ರೈನಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ      ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರವೇ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ    ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ. ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.)

·          www.ksphc.orgನಲ್ಲಿರುವ ಮೇ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಎಂಬ ಸಂಪರ್ಕವು md@ksphc.org              ಅಥವಾ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ.

 • ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ       ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಎಸ್.ಆರ್. ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ  ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಬಹುದು.

 • ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 1:3 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ.

 • ತನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಿಂಗಳ           ಉತ್ತಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು  www.ksphc.org ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

 • PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ   ¤AiÀÄ«ÄvÀ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ವರ್ಧನೆಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

 • PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ           ¤UÀªÀÄ   ¤AiÀÄ«ÄvÀ ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಭಾಗವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

 • PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ       ¤AiÀÄ«Ä    ತನ್ನದೆ ಆದ ಕೌಶಲ್ಯ ವರ್ಧನೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, 18   ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಇತರರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

II. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ   ಸಿಎಸ್.ಆರ್.ನ ಭವಿಷ್ಯದ  ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು

1.       ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು  ಹೊರತು  ಪಡಿಸಿ ಇನ್ನಿತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ  ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು  ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಅದರಲ್ಲೂ  ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಿರಿಜನರಿರುವ  ಮತ್ತು ನಕ್ಸಲ್  ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.

2.       ಮಾರಾಟ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಲೆಕ್ಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 18 ವರ್ಷ ಮೀರಿದ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇ-ವಾಣಿಜ್ಯ,PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಯೋಜನೆಗಳ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್, ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಡೀಲರ್ ಶಿಪ್, ಅಮೂಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಮಳಿಗೆ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯ ತಲುಪಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು.

  1. ಸಣ್ಣ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ  ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು.
  2. 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು.
  3. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ  ಹೆಚ್ಚಾಗಿ  ತರಬೇತಿ  ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯುವುದು.
  4. ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ  ತಡೆಯುವ  ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿPÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
  5. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಲಸೆ ಬರುವ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಯೋಮಿತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು  PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವುದು.
  6. ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ/ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದು.
  7. ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು, ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
  8. ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ಬಿಡ್ಲ್ಬ್ಯೂಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ., ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಜೊತೆಗೂಡಿ ಆರ್.ಡಬ್ಯ್ಲೂಎಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು.
  9. ಧೂಮಪಾನ/ಮದ್ಯಪಾನ ವ್ಯಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು.

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕರೆತರುವ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಿಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಲಹೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ತೆರೆಯುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ  ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.


PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳು

 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ಎಸ್.ಆರ್. ನಿರ್ಮಾಣ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ

 1. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ.
   
 2. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಸಿಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೈನಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು
   
 3. ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ.ಯ ಮೊದಲ ತಂಡದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ.
   
 4. ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ.ಯ ಮೊದಲ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿ
   
 5. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ಸಿಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ.ಯ ಮೊದಲ ತಂಡದ ಪತ್ರಿಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ತುಣುಕುಗಳು.
 6. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ಯ ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ. ಮೊದಲ ತಂಡದ ಚಿತ್ರಗಳು
   
 7. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ನುರಿತ ತರಬೇತಿಪಡೆದವರ ಚಿತ್ರ
   
 8. ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ.ಯ ಎರಡನೇ ತಂಡದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ

9.      PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ  ಕೇಂದ್ರದ 2ನೇತಂಡದ ಸಿ.ಎಸ್. ಟ್ರೈನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

10.    ಎರಡನೇ ತಂಡದ ಪತ್ರಿಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ

11.    ಎರಡನೇ ತಂಡದ ಪತ್ರಿಕಾ ತುಣುಕುಗಳು

12.    ಸಿ.ಎಸ್. ಟ್ರೈನಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು

13.  PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಸಿಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ.ಯ 3ನೇ ತಂಡದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ

14.    PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಸಿಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ.ಯ 3ನೇ ತಂಡದ ಪತ್ರಿಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ

15.    PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ಸಿಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ.ಯ 3ನೇ ತಂಡದ ಟ್ರೈನಿಗಳು.

16.    PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಸಿಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ.ಯ 3ನೇ ತಂಡದ ಪತ್ರಿಕಾ ತುಣುಕುಗಳು.

17.    PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಸಿಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ.ಯ ನುರಿತ ಟ್ರೈನಿಗಳ ಫೋಟೋಗಳು.

 1. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ 4ನೇ ತಂಡದ ಸಮಾರೋಪ.
   
 2. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ.ಯ 4ನೇ ತಂಡದ ಪತ್ರಿಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ
   
 3. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ.ಯ 4ನೇ ತಂಡದ ಟ್ರೈನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
   
 4. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ.ಯ 4ನೇ ತಂಡದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಟ್ರೈನಿಗಳು

22.     PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಸಿಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ.ಯ4ನೇ ತಂಡದ ನುರಿತ ಟ್ರೈನಿಗಳ ಫೋಟೋಗಳು.

23. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಸಿಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ. ನುರಿತ ಟ್ರೈನಿಗಳ ಪತ್ರಿಕಾ ತುಣುಕುಗಳು.

24.  ನುರಿತ ಟ್ರೈನಿಗಳ ಸಾರಾಂಶ

25.  PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಸಿಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ 5ನೇ ತಂಡ (ಪ್ರಸಕ್ತ)ದ ನುರಿತ ಟ್ರೈನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

26.  ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲು ಎಡಿಜಿಪಿ ಕೆಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ. ಇವರ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲಾದ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ.

27.  ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಕೊಡುವ ಸಂಬಂಧ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಟ್ರೈನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

28. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಕುಶಲ ಟ್ರೈನಿಗಳ ಅನಿಸಿಕೆ

29.  ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರೇರೇಪಣಾ ಶಿಬಿರದ ಪ್ರತಿ

30.  ನಿವೃತ್ತ ಡಿ.ಜಿ. ಮತ್ತು ಐಜಿಪಿ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಡಿ. ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರ

31.  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗದ ನಿವೃತ್ತ ಡಿಡಿಜಿ (ಎಂ.ಇ.ಎಸ್.-1)  ಶ್ರೀಎಂ.ಪಿ.ವಿ. ಶೆಣೈ ಅವರ ಪ್ರಶಂಸಾಪತ್ರ.

32.  ದಾವಣಗೆರೆಯ ಐಜಿಪಿ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಫ್. ಪಾಷಾ ಅವರ ಪ್ರಶಂಸಾಪತ್ರ

33.  ಎಲ್.  ಅಂಡ್ ಟಿಯ ಪ್ರಶಂಸಾಪತ್ರ

34.  ನುರಿತ ಟೈನಿಗಳ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ.

35.  2004-05ಕ್ಕೆ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ  ತರಬೇತಿ ಪಟ್ಟಿ

36.  PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದೂರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

37. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಸಿಎಸ್.ಆರ್.ನ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಅಭಿಯಾನ.

38.  5ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2005ರಂದು ನಡೆದ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಭಿಯಾನದ ಚಿತ್ರಗಳು

39.  5ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2005ರಂದು ನಡೆದ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಭಿಯಾನದ ವರದಿ

40.  PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳು.

41.  PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಭಿಯಾನದ ಪತ್ರಿಕಾ ತುಣುಕುಗಳು.

42.  ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ನೆರವು ಕೋರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ.

43.  PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಭಿಯಾನದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರತಿಗಳು.

44. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರ ಪಟ್ಟಿ

45.  PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಭಿಯಾನದ ಚಿತ್ರಗಳು

46.  ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಯೋಜನೆಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನೀಡಿರುವ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಹಿತ.

47.  PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಭಿಯಾನದ ಕಿರುಪುಸ್ತಕಗಳು

48.  PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಭಿಯಾನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

49.  PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಭಿಯಾನದ ಚಿತ್ರಗಳು

50.  PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರಗಳು

51. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಸಿಎಸ್.ಆರ್. ಮಳೆಕೊಯ್ಲು.

52.  ಸಿಎಸ್.ಆರ್. ಮಳೆಕೊಯ್ಲಿಗೆ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು.

53.  PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ಯ ಹಸಿರು ಕಟ್ಟಡ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಕಿರು ಪುಸ್ತಕಗಳು

54.  ಕುಡ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನ ಯೋಜನೆಯ ವರದಿ.

55. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ಯಲ್ಲಿನ ಆರ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಚ್. ಕಿರುಪುಸ್ತಕಗಳು.

56.  ದಾವಣಗೆರೆ ಐಜಿಪಿ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಆರ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ.

57.  ರಾಯಚೂರಿನ ಡಿಪಿಓ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಡೆದ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಆರ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ.

58.  ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಡೆದ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ಯ ಆರ್. ಡ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ.

59.  ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಡೆದ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಆರ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ.

60.  PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಚ್.ನ ಪತ್ರಿಕಾ ತುಣುಕುಗಳು.]

72.PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  2004-05ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರತಿ.

73. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉತ್ತಮ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

74. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಆಡಳಿತ ಕಿರುಪುಸ್ತಕಗಳು.

75. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಇ-ಆಡಳಿತದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ ಕುರಿತಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರ.


ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5, 2005ರಂದು ನಡೆದ
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ   ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಭಿಯಾನದ ವರದಿ


ತನ್ನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ  ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎ.ಪಿ.ಎಸ್.ಎ. (ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಸೋಸಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ), ಪರಂಪರಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯವನಿಕಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ಏರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು. (ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.)

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಗುವೊಂದು ದೀಪ  ಬೆಳಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅಂದು ನಡೆದ ಸಂವಾದ  ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಿರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ತಜ್ಞರಿಂದ  ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳು ನಡೆದವು.

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಖಾತ್ರಿ ನೀಡಿದರು. ಕಿರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಯಲ್ಲಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು www.ksphc.org/csr ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Top