Right to Information               
¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjUÀ¼ÀÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå «¨sÁUÀ G¥À «¨sÁUÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjUÀ¼ÀÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À    

C¢üPÁgÀªÁå¦Û (f¯Éè)

 
zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå / E-ªÉÄï
1 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «¨sÁU -1À J.E.E. J¯ÉQÖçPÀ¯ï ²æÃ. vÀÄPÁgÁªÀiï GgÀ£ÀPÀgÀ
¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï (J¯ÉQÖçPÀ¯ï)

PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤ £ÀA.60,
jZÀäAqï gÉÆÃqï 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.560025
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀQët, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët, aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ, PÉÆïÁgÀ, gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, ºÁ¸À£À, PÉÆqÀUÀÄ ,aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀg,À, zÀQët ,PÀ£ÀßqÀ, GqÀĦ ,GvÀÛgÀ, PÀ£ÀßqÀ
 Mob :9844155247
 e-mail : aeeelect@ksphc.org
G¥À«¨sÁUÀ -1 ²æÃ. ²æÃzsÀgï
¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï,
 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ G¥À«¨sÁUÀ-
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤ £ÀA.60,
jZÀäAqï gÉÆÃqï 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.560025
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ
 Mob :
9342864545
 e-mail : aeebng1@ksphc.org
G¥À«¨sÁUÀ -2 ²æÃ. ¸ÀÄgÉÃ±ï ¨Á§Ä
¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï,  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ G¥À«¨sÁUÀ-1
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤ £ÀA.60, jZÀäAqï gÉÆÃqï 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.560025
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët
 Mob : 9448471545
 e-mail : aeebng2@ksphc.org
2 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «¨sÁU -2 G¥À«¨sÁUÀ -20 ²æÃ. ªÀ¸ÀAvÀgÁdÄ . JA
 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï
 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ G¥À«¨sÁUÀ 20
 
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤
 £ÀA.59, jZÀäAqï gÉÆÃqï
 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560025
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ
 Mob :
9845697345
 e-mail : aeebng4@ksphc.org
G¥À«¨sÁUÀ -21 ²æÃ. ªÀ¸ÀAvï PÀĪÀiÁgï J¸ï.f.
 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï
 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ G¥À«¨sÁUÀ £ÀA.21
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤ £ÀA.60, jZÀäAqï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560025
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët
 Mob :
9880440390
 e-mail : aeebng5@ksphc.org
3 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ G¥À«¨sÁUÀ -19 ²æÃ. ±À¦üG®è ºÀĸÉä
 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï
 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ G¥À«¨sÁUÀ £ÀA.19
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤
 £ÀA.60, jZÀäAqï gÉÆÃqï
 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560025
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ,& vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ
 Mob : 9448026372
 e-mail : aeebng19@ksphc.org
G¥À«¨sÁUÀ -3 ²æà gÀ« PÀĪÀiÁgï PÉ.Dgï
 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï
 PÉÆïÁgÀ G¥À «¨sÁUÀ
 
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤
 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560025
PÉÆïÁgÀ
  Mob :
9902972757
  e-mail : aeekol@ksphc.org
4 ªÉÄʸÀÆgÀÄ G¥À«¨sÁUÀ -4 ²æÃ. J.Dgï. ²æÃzsÀgï.
 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤
 ªÉÄʸÀÆgÀÄ G¥À«¨sÁUÀ.
 gÁªÀÄPÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ
 ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570 023.
ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ
 Mob : 9880321339
 e-mail : aeemys@ksphc.org
G¥À«¨sÁUÀ -5 ²æÃ. UÉÆëAzÀgÁdÄï.
 ºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï
 £ÀA.5 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ G¥À «¨sÁUÀ
 
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤
 ZÁÀªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ
ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ªÀÄAqÀå
 Mob :
9740711439
 e-mail : aeechmng@ksphc.org
5 zÁªÀtUÉgÉ G¥À«¨sÁUÀ - 10 ²æêÀÄw. PÀĸÀĪÀiÁ «dAiÀiÁ£ÀAzÀ
 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï
 zÁªÀtUÉgÉ G¥À «¨sÁUÀ
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤
 zÁªÀtUÉg
zÁªÀtUÉgÉ avÀæzÀÄUÀð
 Mob :
9448533678
 e-mail : aeedvg@ksphc.org
G¥À«¨sÁUÀ «zÀÄåvï GvÀÛgÀ) ²æÃ.gÁzsÁPÀȵÀÚ
 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï (J¯ÉQÖçPÀ¯ï)
 
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤
 ¦.eÉ JPïìmÉ£Àë£ï
 §æºÀäPÀĪÀiÁj gÉÆÃqï
 zÁªÀtUÉgÉ-577 002
²ªÀªÉÆUÀÎ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ, zÁªÀtUÉgÉ, avÀæzÀÄUÀð,
 Mob :
9844729206
 e-mail : aeeelectn@ksphc.org
AiÀÄĤªÀð¹n G¥À«¨sÁUÀ ²æêÀÄw. PÀĸÀĪÀiÁ «dAiÀiÁ£ÀAz
 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï
 zÁªÀtUÉgÉ G¥À «¨sÁUÀ
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤
 zÁªÀtUÉg
zÁªÀtUÉgÉ AiÀÄĤªÀð¹n
 Mob :
9448533678
 e-mail : aeedvguniv@ksphc.org
6 ¨É¼ÀUÁA G¥À«¨sÁUÀ -13 ²æÃ. J¸ï. JA. £ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä
 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï
 ¨É¼ÀUÁA G¥À«¨sÁUÀ
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤  ¨É¼ÀUÁA
¨É¼ÀUÁA
 Mob :
9686718259
 e-mail : aeebgm@ksphc.org
G¥À«¨sÁUÀ -14 ²æÃ. ¹zÉÝÃUËqÀ  
 
¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï
 zsÁgÀªÁqÀ G¥À «¨sÁUÀ
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤
 zsÁgÀªÁqÀ.
ºÀħâ½î zsÁgÀªÁqÀ. ºÁªÉÃj
 
 Mob : 9448088156
  e-mail : aeehub@ksphc.org
7 UÀÄ®âUÀð G¥À«¨sÁUÀ -16 ²æÃ.¸ÀAiÀÄåzï ªÀÄĸÀÛPï ºÀĸÉÃ£ï ºÀ²ä
 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï UÀÄ®âUÀðÀ G¥À«¨sÁUÀ
 
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤
 UÀÄ®âUÀð
©zÀgÀ UÀÄ®âUÀð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
 Mob : 9448320151
 e-mail : aeegul@ksphc.org
G¥À«¨sÁUÀ -15 ²æÃ. gÀAUÀ¥Àà
 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï ©eÁ¥ÀÄgÀ G¥À«¨sÁUÀ
 ªÀdgÁ ºÀ£ÀĪÀiÁ£ï zɪÁ®AiÀiÁ
 
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤
 ©eÁ¥ÀÄgÀ
¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ªÀÄvÀÄÛ ©eÁ¥ÀÄgÀ
 Mob :
9448484628
 e-mail : aeebij@ksphc.org
8 ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ²æÃ. J¸ï. JA. GzÀAiÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgÀ
 PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï  £ÀA: 8 ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ G¥À«¨sÁUÀ
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤  ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ-575001
zÀQët PÀ£ÀßqÀ, GqÀĦ & GvÀÛgÀ, PÀ£ÀßqÀ      Mob : 8105566494
 e-mail : aeemng@ksphc.org
9 PÉÆ¥Àà¼À G¥À«¨sÁUÀ -12 ²æÃ. ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgï
 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ JAf¤AiÀÄgï
(I/c)
 PÉÆ¥Àà¼À G¥À«¨sÁUÀ
 
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤
 ¥Éưøï PÁélðgïì
 ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ
§¼Áîj, UÀzÀUÀ PÉÆ¥Àà¼À
Mob : 9449831051

 e-mail : aeekoppal@ksphc.org
 
10 ºÁ¸À£ G¥À«¨sÁUÀ -6 ²æÃ. ©. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï
 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï
 ºÁ¸À£À «¨sÁUÀ
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤
 £ÀA:974/7, MAzÀ£Éà ªÀĺÀr ,
 dAiÀIJæà £À¹ðAUï ºÉÆêÀiï JzÀÄgÀÄ,
 PÉ.Dgï. ¥ÀÄgÀA,
 ºÁ¸À£
ºÁ¸À£À, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ &  PÉÆqÀUÀÄ
 Mob : 9844156801
 e-mail : aeehasn@ksphc.org
11

PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj

  AiÉÆÃd£Á ¤ªÀðºÀuÁ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj ²æÃ. D±ÉÆÃPï .
 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï
 AiÉÆÃd£É ªÉÄðéZÁgÀu
 UÀÄwÛUÉ «¨sÁUÉ
 
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤
 £ÀA.59, jZÀäAqï gÉÆÃqï
 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560025
AiÉÆÃd£Á ¤ªÀðºÀuÁ
 Mob : 9880036946
 e-mail : aeepm@ksphc.org
  E- mÉAqÀjAUï ªÀÄvÀÄÛ UÀÄwÛUÉUÀ¼ÀÄ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj ²æÃ. ¥Àæ¸À£Àß PÀĪÀiÁgÀ.
 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï
 UÀÄwÛUÉ «¨sÁUÀ
 
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤
 £ÀA.59, jZÀäAqï gÉÆÃqï
 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560025
E-mÉAqÀjAUï ªÀÄvÀÄÛ UÀÄwÛUÉUÀ¼ÀÄ
 
 Mob :
8762407584
 e-mail : aeecontracts@ksphc.org
 
visit this url http://www.righttoinformation.gov.in for more information  
Top