Right to Information               
APIO ಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನೀಕರಣ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಭಾಗ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹೆಸರು, ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಳಾಸ (APIO ಗಳು) ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಜಿಲ್ಲೆಗಳು) ದೂರವಾಣಿ / ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ.
ಇ-ಮೇಲ್
1 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ 1   ಎಇಇ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್)

ಶ್ರೀ. ತುಕಾರಾಮ್ ಉರಂಕರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ), ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560025.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ತುಮಕೂರು, ಕೋಲಾರ, ರಾಮನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ  
 Mob :9844155247
ಇ-ಮೇಲ್ : aeeelect@ksphc.org
 ಉಪ ವಿಭಾಗ 1 ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಧರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ 1 ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560025.  ಬೆಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)
 Mob :
9342864545
ಇ-ಮೇಲ್ : aeebng1@ksphc.org
  ಉಪ ವಿಭಾಗ 2 ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ -2 ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560025.   ಬೆಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ)  
 ಮೊಬೈಲ್ 9448471545
ಇ-ಮೇಲ್ : aeebng2@ksphc.org
2   ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ -2  ಉಪ ವಿಭಾಗ 20 ಶ್ರೀ. ವಸಂತರಾಜು. ಎಮ್. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ 2, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560025.   ಬೆಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)  
 ಮೊಬೈಲ್
9845697345
ಇ-ಮೇಲ್ : aeebng4@ksphc.org
 ಉಪ ವಿಭಾಗ 21 ಶ್ರೀ. ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560025.  ಬೆಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ)
 ಮೊಬೈಲ್
9880440390
ಇ-ಮೇಲ್ : aeebng5@ksphc.org
3  ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ  ಉಪ ವಿಭಾಗ 19 ಶ್ರೀ. ಶಫೀಉಲ್ಲಾ ಹುಸೇನಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ -19, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.60,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560025. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ರಾಮನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು  
 ಮೊಬೈಲ್ 9448026372
ಇ-ಮೇಲ್ : aeebng19@ksphc.org
 ಉಪ ವಿಭಾಗ 3 ಶ್ರೀ. ರವಿ ಕುಮಾರ್. ಕೆ. ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೋಲಾರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.60,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560025.  ಕೋಲಾರ  
 ಮೊಬೈಲ್ 9902972757
ಇ-ಮೇಲ್ : aeekol@ksphc.org
4  ಮೈಸೂರು  ಉಪ ವಿಭಾಗ 4 ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಧರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೈಸೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ. 4, ಮೈಸೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.  ಮೈಸೂರು, ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ  
 ಮೊಬೈಲ್ 9880321339
ಇ-ಮೇಲ್ : aeemys@ksphc.org
 ಉಪ ವಿಭಾಗ 5 ಶ್ರೀ. ಗೋವಿಂದರಾಜು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ 4 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಇ & ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಕುವೆಂಪುನಗರ ಹಿಂದೆ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ, ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಗರ, ಮೈಸೂರು - 570 023.  ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ  
 ಮೊಬೈಲ್
9740711439
ಇ-ಮೇಲ್ : aeechmng@ksphc.org
5  ದಾವಣಗೆರೆ   ಉಪ ವಿಭಾಗ 10 ಶ್ರೀಮತಿ. ಕುಸುಮಾ ವಿಜಯಾನಂದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ವಿಶ್ವದ್ಯಾಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ದಾವಣಗೆರೆ - 577 002.  ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ  
 ಮೊಬೈಲ್
9448533678
ಇ-ಮೇಲ್ : aeedvg@ksphc.org
 ಉಪ ವಿಭಾಗ (ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ತರ) ಶ್ರೀ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, (ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಉತ್ತರ), ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ 8 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಪಿ ಜೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಅರುಣಾ ರಂಗಮಂದಿರ ಸಮೀಪ, ದಾವಣಗೆರೆ - 577 002.   ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ  
 ಮೊಬೈಲ್
9844729206
ಇ-ಮೇಲ್ : aeeelectn@ksphc.org
  ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀಮತಿ. ಕುಸುಮಾ ವಿಜಯಾನಂದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಹೆಚ್ಚುವರಿ), ವಿಶ್ವದ್ಯಾಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ದಾವಣಗೆರೆ - 577 002.   ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ  
 ಮೊಬೈಲ್
9448533678
ಇ-ಮೇಲ್ : aeedvguniv@ksphc.org
6  ಬೆಳಗಾವಿ  ಉಪ ವಿಭಾಗ 13 ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಬೆಳಗಾವಿ.  ಬೆಳಗಾವಿ  
 ಮೊಬೈಲ್
9686718259
ಇ-ಮೇಲ್ : aeebgm@ksphc.org
 ಉಪ ವಿಭಾಗ 14 ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಧಾರವಾಡ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಕಾರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ಕಾರ್ವರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.   ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ
 ಮೊಬೈಲ್ 9448088156
ಇ-ಮೇಲ್ : aeehub@ksphc.org
7  ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ  ಉಪ ವಿಭಾಗ 16 ಶ್ರೀ.ಸೈಯದ್ ಮುಸ್ತಕ್ ಹುಸೇನ್ ಹಶ್ಮಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ.  ಬೀದರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು  
 ಮೊಬೈಲ್9448320151
ಇ-ಮೇಲ್ : aeegul@ksphc.org
 ಉಪ ವಿಭಾಗ 15 ಶ್ರೀ. ರಂಗಪ್ಪ. ಬಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬಿಜಾಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ -15, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಅನುಗ್ರಹ, ನಂ .45, ವರುಣ್ ನಾಗರ್, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂದೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ್, ಬಿಜಾಪುರ - 586101.  ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ
 ಮೊಬೈಲ್
9448484628
ಇ-ಮೇಲ್ : aeebij@ksphc.org
8 ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು  ಶ್ರೀ. ಉದಯ ಭಾಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ), ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ದೇವಾಲಯ ಸಮೀಪ, 2 ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಲೇನ್, ಟೆಲಿಕಾಂ ಹೌಸ್ ರೋಡ್, ಮಂಗಳೂರು - 575 001. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ    Mob :8105566494
ಇ-ಮೇಲ್ : aeemng@ksphc.org
9 ಕೊಪ್ಪಳ   ಉಪ ವಿಭಾಗ 12 ಶ್ರೀ. ಶಾಂತ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಕೊಪ್ಪಳ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ. 579, ವೀವರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, 3 ನೆಯ ವಾರ್ಡ್, ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವೇಟರ್ಸ್, ಹೊಸಪೇಟೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ, ಗದಗ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ  

 ಮೊಬೈಲ್
9449831051
ಇ-ಮೇಲ್ : aeekoppal@ksphc.org
 
10 ಹಾಸನ  ಉಪ ವಿಭಾಗ 6 ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಹಾಸನ ಉಪ ವಿಭಾಗ , ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.974 / 1, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಯಾಶ್ರೀ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಎದುರು, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ, ಹಾಸನ -573201. ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೊಡಗು
 ಮೊಬೈಲ್
9844156801
ಇ-ಮೇಲ್ : aeehasn@ksphc.org
11  ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ        
   ಯೋಜನಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವಿಭಾಗ  ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ ಶ್ರೀ. ವಿ.ಎನ್. ಅಶೋಕ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಯೋಜನಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560025.  ಯೋಜನಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವಿಭಾಗ
 ಮೊಬೈಲ್9880036946
ಇ-ಮೇಲ್ : aeepm@ksphc.org
  ಇ-ಟೆಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳು  ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560025.  ಇ-ಟೆಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳು  
 ಮೊಬೈಲ್
8762407584
ಇ-ಮೇಲ್ : aeecontracts@ksphc.org
 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ url ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ http://www.righttoinformation.gov.in  
Top