Right to Information               

   ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁjUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ
vÁAwæPÀ ಹಣಕಾಸು

²æÃ. ¸ÀzÁ²ªÀ gÉrÙ © ¥Ánî 
ªÀÄÄRå C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ 
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤
£ÀA.59,d£ÀgÀ¯ï PÉ.J¸ï.wªÀÄäAiÀÄå gÀ¸ÉÛ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ -560025

Tele no:080-25583245

email : cebng@ksphc.org

²æÃ. PÉ. ¥ÀæPÁ±ï 
DyðPÀ ¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤ 
£ÀA.59,d£ÀgÀ¯ï PÉ.J¸ï.wªÀÄäAiÀÄå gÀ¸ÉÛ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.560025

Tele no:080-25587788 

email : fabng@ksphc.org

 

           
 
visit this url http://www.righttoinformation.gov.in for more information  

Top