Right to Information               

¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ, ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À

PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå

«¨sÁUÀ

 ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ, ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À

C¢üPÁgÀªÁå¦Û (f¯Éè)

zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå /    E-ªÉÄï

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ-1 

²æÃ. PÉ.JA. ªÀĺÉÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï  PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï  
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ-1 
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤ £ÀA.60, d£ÀgÀ¯ï PÉ.J¸ï.wªÀÄäAiÀÄå gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.560025

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀQët


 Mob :
9535416102 
 e-mail: eebng@ksphc.org

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ-2

²æÃ.¸ÉÊAiÀÄzï £À»ÃªÀiï PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï  
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ-2
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤ £ÀA.60, d£ÀgÀ¯ï PÉ.J¸ï.wªÀÄäAiÀÄå gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.560025

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀQët


 Mob : 9845543079
 e-mail: eebng2@ksphc.org

3

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ 

²æÃ. ¤¸Ágï CºÀäzï PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï (L/¹) ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ «¨sÁUÀ PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤ £ÀA.60, d£ÀgÀ¯ï PÉ.J¸ï.wªÀÄäAiÀÄå gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.560025

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët, aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ, PÉÆïÁgÀ, gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ


 Mob : 9448067015
 e-mail: eebng1@ksphc.org

4

ªÉÄʸÀÆgÀÄ

²æÃ. PÀªÀįï£Áxï. ºÉZï.PÉ.
PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤  ªÉÄʸÀÆgÀÄ «¨sÁUÀ.  gÁªÀÄPÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ 

ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570 023

ªÉÄʸÀÆgÀÄ, ªÀÄAqÀå, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀg,À


 Mob :
9448114677
 e-mail: eemys@ksphc.org

5

zÁªÀtUÉg

²æÃ,Dgï.¥ÀæPÁ±ï
PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï
zÁªÀtUÉgÉ «¨sÁUÀ   PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤ ¦.eÉ JPïìmÉ£Àë£ï  §æºÀäPÀĪÀiÁj gÉÆÃqï  zÁªÀtUÉgÉ.577 002

zsÁªÀtUÉgÉ, ²ªÀªÉÆUÀÎ, avÀæzÀÄUÀð, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ,


 Mob : 9448328900
 e-mail : eedvg@ksphc.org

6

¨É¼ÀUÁA

²æÃ. ¸ÀÄgÉñï PÀĪÀiÁgï.©.¦.
PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï
¨É¼ÀUÁA«¨sÁUÀ PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤ JA.n. ªÀPÀðµÁ¥ï, ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÉAlæ¯ï  ¨É¼ÀUÁA.590 016

¨É¼ÀUÁA ,ºÁªÉÃj, UÀzÀU,À zsÁgÀªÁqÀ


 Mob :
9731055609
 e-mail: eebgm@ksphc.org

7

UÀÄ®âUÀð

²æ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï 
PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï
UÀÄ®âUÀ𠫨sÁUÀ  PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤ ¥Éưøï PÁ¯ÉÆä   UÀÄ®âUÀð-585105

UÀÄ®âUÀð ,©ÃzÀg,ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ, ©eÁ¥ÀÄgÀ


 Mob : 9448120484
 e-mail : eegul@ksphc.org

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

²æÃ. ¦. ¦. ©üêÀÄAiÀÄå
PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï
£ÀA: 8 ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «¨sÁUÀ PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤  ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ-575001

zÀQët ,PÀ£ÀßqÀ, GqÀĦ ,GvÀÛgÀ, PÀ£ÀßqÀ


 Mob :
9448416991
 e-mail : eemng@ksphc.org

9

PÉÆ¥Àà¼À

²æÃ.©.J¸ï. §¸ÀªÀgÁdÄ
PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï
PÉÆ¥Àà¼À «¨sÁUÀ, £ÀA. 241,
ªÁqÀð £ÀA. 16,
§¸ÀªÉñÀégÀ §qÁªÀuÉ,
ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ-583201

¨É¼Áîj, UÀzÀUï & PÉÆ¥Àá¼À


 Mob : 9242992804
 e-mail : eekoppal@ksphc.org

10

ºÁ¸À£À

²æÃ. ªÀĺÀzÉêÀ ¸Áé«ÄÉ.
PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï,
ºÁ¸À§ «¨sÁUÀ,
£ÀA. 974/1, 1£Éà ªÀĺÀr,
dAiÀIJæà £À¹ðAUï ºÉÆÃA JzÀÄgÀÄ,
PÉ.Dgï. ¥ÀÄgÀA,
ºÁ¸À£À-573201

ºÁ¸À£À, PÉÆqÀUÀÄ & aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ.


 Mob :
9448150376
 e-mail : eehas@ksphc.org

11

Head Office

 

AiÉÆÃd£Á ¤ªÀðºÀuÁ 

²æÃ. D±ÉÆÃPï , PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï
AiÉÆÃd£ É ªÉÄðéZÁgÀuÉ
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤
£ÀA.59, d£ÀgÀ¯ï PÉ.J¸ï.wªÀÄäAiÀÄå gÀ¸ÉÛ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.560025

J®è PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤ PÀbÉÃjÃUÀ¼ÀÄ


 Mob :
9880036946
 e-mail ID : eepm@ksphc.org / eesystem@ksphc.org
 

E-ªÁtÂdå 

²æêÀÄw.ªÀAzÀ£Á ¹AUï. 
PÉÆCjr£ÉÃlgï
ºÀÄåªÀÄ£ï j¸ÉÆÃgïì CAqï ªÀiÁPÉðnAUï
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤ £ÀA.59, d£ÀgÀ¯ï PÉ.J¸ï.wªÀÄäAiÀÄå gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.560025

J®è PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤  PÀbÉÃjÃUÀ¼ÀÄ


 Mob : 9886368511
 e-mail : eeecom@ksphc.org
 

E-lAqÀjtUï ªÀÄvÀÄÛ UÀÄwÛUÉUÀ¼

²æÃ.PÉ. ¸ÀħæªÀÄtå PÁgÀAvï
PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï 
UÀÄwÛUÉ «¨sÁUÀ
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤  £ÀA.59,d£ÀgÀ¯ï PÉ.J¸ï.wªÀÄäAiÀÄå gÀ¸ÉÛ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.560025

J®è PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤  PÀbÉÃjÃUÀ¼ÀÄ


 Mob : 9880036946
 e-mail : eecontracts@ksphc.org
 

DqÀ½vÀ

²æÃ.aPÉÌUËqÀ
¸ÀºÁAiÀÄPÀ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤ £ÀA.59, d£ÀgÀ¯ï PÉ.J¸ï.wªÀÄäAiÀÄå gÀ¸ÉÛ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.560025

J®è PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤ PÀbÉÃjÃUÀ¼ÀÄ


 Mob :
9902237738
 e-mail : aaobng@ksphc.org
         
 

visit this url http://www.righttoinformation.gov.in for more information  

Top