Right to Information               

   ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁjUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå «¨sÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjUÀ¼ÀÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À   C¢üPÁgÀªÁå¦Û (f¯Éè) zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå E-ªÉÄï
1 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

²æÃ. ºÉZï. ¹. Q±ÉÆÃgï ZÀAzÀæ , L,¦.J¸ï, rf¦
CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀP ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤
£ÀA.59,d£ÀgÀ¯ï PÉ.J¸ï.wªÀÄäAiÀÄå gÀ¸ÉÛ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560025

 J®è PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤  PÀbÉÃjUÀ¼ÀÄ 080-25584304

md@ksphc.org
chairman@ksphc.org

           
 
visit this url http://www.righttoinformation.gov.in for more information  

Top