Right to Information               
  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿಳಾಸ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಜಿಲ್ಲೆಗಳು) ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇಮೇಲ್
1 ಶ್ರೀ.ಡಾ. ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್,,
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560025
ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲ ಕಛೇರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ 080-25584304   md@ksphc.org
         
 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ url ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ http://www.righttoinformation.gov.in  
Top

0