Right to Information               
  1. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁ»w
       
  2. CzsÁåAiÀÄ -1 ¸ÀA¸ÉÞ, PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
       
  3. CzsÁåAiÀÄ -2- C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ
       
  4. CzsÁåAiÀÄ -9- C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀ ¸ÀÆa ¥ÀĸÀÛPÀ
       
  5. CzsÁåAiÀÄ -9a- ««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA¥ÀðPÀzÀ°è C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀÄ
       
  6. CzsÁåAiÀÄ -10- C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀÄUÀ¼À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀiÁ¹PÀ ¸ÀA¨sÁªÀ£É
       
  7. CzsÁåAiÀÄ -14-«zÀÄå£Áä£À gÀÆ¥ÀzÀ°è ®¨sÀå«gÀĪÀ ªÀiÁ»w
       
  8. ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀĪÀ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀUÀðUÀ¼ÀÄ
       
 
visit this url http://www.righttoinformation.gov.in for more information  
Top