Right to Information               
ಎಸ್ ಪಿ ಐ ಒ ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನೀಕರಣ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು, ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಜಿಲ್ಲೆಗಳು) ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್
1 ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬಿ,
ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560025.
ಎಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳು 080-25583245
9900106642
  pro1@ksphc.org
         
 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಯುಆರ್ಎಲ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ http://www.righttoinformation.gov.in  
Top