Right to Information               

   gÁdå ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁjUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå gÁdå ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjUÀ¼ÀÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À   C¢üPÁgÀªÁå¦Û (f¯Éè) zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå E-ªÉÄï
1

²æÃ. PÉ. ¸ÀħæªÀÄtå PÁgÀAvï 
PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï
UÀÄwÛUÉ «¨sÁUÀ 
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤ 
£ÀA.59, d£ÀgÀ¯ï PÉ.J¸ï.wªÀÄäAiÀÄå gÀ¸ÉÛ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560025

 J®è PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤  PÀbÉÃjUÀ¼ÀÄ 080-25584102

eecontracts@ksphc.org

           
 
visit this url http://www.righttoinformation.gov.in for more information  

Top