Right to Information               

   ªÀÄÄRå eÁUÀÈvÀ C¢üPÁj ºÉ¸ÀgÀÄ, ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå ªÀÄÄRå eÁUÀÈvÀ C¢üPÁj ºÉ¸ÀgÀÄ, ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À   ¤UÀªÀÄ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå E-ªÉÄï
1

²æÃ.©.f. gÁªÀÄZÀAzÀæAiÀÄå  C¢üÃPÀëPÀ EAf¤AiÀÄgï, PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj, PÀgÁ¥ÉƪÀ&ªÀÄƸËC¤¤, £ÀA:59, d£ÀgÀ¯ï PÉ.J¸ï.wªÀÄäAiÀÄå gÀ¸ÉÛÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ -

  PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤ 080-25584103

sedesigns@ksphc.org

           
 
 

Top