Right to Information               

eÁUÀÈvÀ C¢üPÁj ºÉ¸ÀgÀÄ, ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À

PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå

eÁUÀÈvÀ C¢üPÁj ºÉ¸ÀgÀÄ, ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À

ªÀ®AiÀÄ/f¯Áè PÀbÉÃj

zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå /    E-ªÉÄï

²æÃ.ªÀĺÉÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï  .PÉ.JA.  PÁAiÀÄð¥Á®PÀ EAf¤AiÀÄgï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «¨sÁUÀ-1, PÀgÁ¥ÉƪÀ&ªÀÄƸËC¤¤, £ÀA: 60, d£ÀgÀ¯ï PÉ.J¸ï.wªÀÄäAiÀÄå gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560025.  

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «¨sÁUÀ-1, PÀgÁ¥ÉƪÀ&ªÀÄƸËC¤¤, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

Off : 080-25575770
 Mob :
9535416102 
 e-mail: eebng@ksphc.org

²æÃ.¸ÉÊAiÀÄzï £À»ÃªÀiï PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï  
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ-2
PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤ £ÀA.60, d£ÀgÀ¯ï PÉ.J¸ï.wªÀÄäAiÀÄå gÀ¸ÉÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.560025

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «¨sÁUÀ-2, PÀgÁ¥ÉƪÀ&ªÀÄƸËC¤¤, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

Off : 080-25584102
 Mob : 9845543079
 e-mail: eebng2@ksphc.org

3

²æÃ. ¤¸Ágï CºÀäzï PÁAiÀÄð¤ÀªÁðºÀPÀ JAf¤AiÀÄgï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ «¨sÁUÀ PÀÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀ.ªÀÄ.ªÀÄÆ.¸Ë.C.¤.¤ £ÀA.60, d£ÀgÀ¯ï PÉ.J¸ï.wªÀÄäAiÀÄå gÀ¸ÉÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.560025

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ «¨sÁUÀ, PÀgÁ¥ÉƪÀ&ªÀÄƸËC¤¤, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

Off : 080-25575770
 Extn : 324
 Mob : 9448067015
 e-mail: eebng1@ksphc.org

4

²æÃ. PÀªÀÄ®£Áxï, PÁAiÀÄð¥Á®PÀ EAf¤AiÀÄgï, ªÉÄʸÀÆgÀÄ «¨sÁUÀ, PÀgÁ¥ÉƪÀ&ªÀÄƸËC¤¤, 4£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, (ZÀZïð ºÀwÛgÀ), E&J¥sï ¨ÁèPï, gÁªÀÄPÀȵÀÚ £ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ - 570023.

ªÉÄʸÀÆgÀÄ «¨sÁUÀ, PÀgÁ¥ÉƪÀ&ªÀÄƸËC¤¤, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.

Off : 0821-2342505
 Mob :
9448114677
 e-mail: eemys@ksphc.org

5

²æà ¥ÀæPÁ±ï, PÁAiÀÄð¥Á®PÀ EAf¤AiÀÄgï, zÁªÀtUÉgÉ «¨sÁUÀ, PÀgÁ¥ÉƪÀ&ªÀÄƸËC¤¤, 8£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, §æºÀäPÀĪÀiÁj gÀ¸ÉÛ, ¦ eÉ §qÁªÀuÉ, ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÉqï PÁélæ¸ï, zÁªÀtUÉgÉ - 02.

zÁªÀtUÉgÉ «¨sÁUÀ, PÀgÁ¥ÉƪÀ&ªÀÄƸËC¤¤, zÁªÀtUÉgÉ

Off : 08192-253065
 Mob : 9448328900
 e-mail : eedvg@ksphc.org

6

²æà ¸ÀÄgÉñï PÀĪÀiÁgï.©.¦. PÁAiÀÄð¥Á®PÀ EAf¤AiÀÄgï, ¨É¼ÀUÁ« «¨sÁUÀ, PÀgÁ¥ÉƪÀ&ªÀÄƸËC¤¤, JA n ªÀPïð ±Á¥ï, ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÉqï PÁélæ¸ï ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÉAlgï, ¨É¼ÀUÁ« -590016.

¨É¼ÀUÁ« «¨sÁUÀ, PÀgÁ¥ÉƪÀ&ªÀÄƸËC¤¤, ¨É¼ÀUÁ«

Off : 0831-2473847
 Mob :
9731055609
 e-mail: eebgm@ksphc.org

7

²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, PÁAiÀÄð¥Á®PÀ EAf¤AiÀÄgï, PÀ®§ÄgÀV «¨sÁUÀ, PÀgÁ¥ÉƪÀ&ªÀÄƸËC¤¤, Lf¦ ¥Éưøï PÁ¯ÉÆä »A¨sÁUÀ, PÀ®§ÄgÀV.

PÀ®§ÄgÀV «¨sÁUÀ, PÀgÁ¥ÉƪÀ&ªÀÄƸËC¤¤, PÀ®§ÄgÀV

Off : 08472-263653
 Mob : 9448120484
 e-mail : eegul@ksphc.org

²æà ¦. ¦. ©üêÀÄAiÀÄåPÁAiÀÄð¥Á®PÀ EAf¤AiÀÄgï(¥Àæ¨sÁgÀ), ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «¨sÁUÀ, PÀgÁ¥ÉƪÀ&ªÀÄƸËC¤¤, 2£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ (²æÃzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ), ¥ÉÆ°Ã¸ï ¯ÉÊ£ï, mÉ°PÁA ºË¸ï gÀ¸ÉÛ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «¨sÁUÀ, PÀgÁ¥ÉƪÀ&ªÀÄƸËC¤¤, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

Off : 0824-2441487
 Mob : 9448416991
 e-mail : eemng@ksphc.org

9

²æà © J¸ï §¸ÀªÀgÁdÄ, PÁAiÀÄð¥Á®PÀ EAf¤AiÀÄgï, PÉÆ¥Àà¼À «¨sÁUÀ, PÀgÁ¥ÉƪÀ&ªÀÄƸËC¤¤, £ÀA: 241, ªÁqïð £ÀA: 16, 7£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, §¸ÀªÉñÀégÀ §qÁªÀuÉ, ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ - 583201

PÉÆ¥Àà¼À «¨sÁUÀ, PÀgÁ¥ÉƪÀ&ªÀÄƸËC¤¤, PÉÆ¥Àà¼À

Off : 08394-220309
 Mob : 9448166734
 e-mail : eekoppal@ksphc.org

10

²æà JA ªÀĺÀzÉêÀ¸Áé«Ä, PÁAiÀÄð¥Á®PÀ EAf¤AiÀÄgï, ºÁ¸À£À «¨sÁUÀ, PÀgÁ¥ÉƪÀ&ªÀÄƸËC¤¤, £ÀA:107, dAiÀIJæà £À¹ðAUï ºÉÆÃA JzÀÄgÀÄ, PÉDgï ¥ÀÄgÀA, ºÁ¸À£À - 573201.

ºÁ¸À£À «¨sÁUÀ, PÀgÁ¥ÉƪÀ&ªÀÄƸËC¤¤, ºÁ¸À£

Off : 0817-2250177
 Mob :
9448150376
 e-mail : eehas@ksphc.org
         
 

 

Top